Friday , November 27 2020

Táo Quân 2019 đang trong khâu chu trn b kịch bonTáo Quân 2019 chệc chền sề tiềp t phc đ xc thảc hi tn, đây là l ,i khhng đỗnh của NShT Đị Thanh H ki, Giám đđc Trung tâm sựn xu t phim truyẽn hình Viắt Nam (VFC).

Sau chngng trình Gặp nhau cuui năm – Táo Quân 2018, nhiẽu thông tin o, ồ t ô, ề,,,,,,,,,, ,ồ Sau

NSƯT Chí Trung, Quyền GiaMia đốc Nhà Tuo tree line, người Giao Thong Cung Thuong Diener vai Tao Biet cho là kỷ niệm 15 vào năm 2018 Chuong Trinh Cung Tao Quân CuO of ANH was tham. Ngoài ra, theo în cưa mình, NS nT Chí Trung tuyên bh nên dương chừng trình Gnp nhau cu Chi năm đn đủu tế chếng trình mài.

Thai Si Thoi điều DJO phần loner Nghệ im Lang, Thanh Hải Djao Diener DJO months khi không Trade việc Lieu Thang et Lou Tao Dung Quân Nenana lại có con o SO 15 năm không hay.

Đ .o di 201n Đá Thanh Hẽi xác nh xn sảçó Táo quân 2019.

Tuy nhiên, mongi đây, đ9o di Qun Đ T Thanh Hậi ch nh th xc xác nhản sh có Táo Quân 2019, Báo Tiđn Phong đna tin.

Ă Chúng tôi vun thặc hihn ch trng trình Gựp nhau cuôi năm. Tẻt nhiên sả khó khăn đạy, thách thấc nhiều đợy, khán án ợ h k k k k k k k k k k k k k k k Thanh Hhi chia sn.

Theo độo diịn Đẩ Thanh H i, ê kíp đang chuỗn bễ nại dung. Thong Thuong các ê Kip biên TAP viên VTV ê Kip viết Kichi light các bản Djem Djem Van Noi Bat trong năm, Chua bị cho bản Kichi Quân CuO Nam Tao.

Ó Mót l qun n Ta chúng tôi chổp nhản ngani lên lạng hạ, hy v”ng tìm đểc thơ ho ì ì ì ổ ổ t ọ hy ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ổ ổ ổ ổ ổ ổ ê ê ổ ổ ổ ổ ê ê ê ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ

Không chế vếy, ẩhẩẩh“““ẻ“ạ““ Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Khh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Nhiề Khanna già t Range Side Djanga Chua bị cho các Nghệ gap of CuO Nam Nham VAI chủ DJEI lại được bàn tán SOI 2019 Tao Quân NO.

Táo Quân luôn là "món ăn tinh thện" của ng "i Viầt m ti d p T "t Nguyên đán.

Trong chia s g m thi nhẫt výi Dân Trí, NSụT Công Lý khẫng đonh “Táo Quân vẳn còn tiôp tƯc thì Công Lý vấn còn tham gia ch. Công Lý bày tị, ể ang ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươươ ươ

Vi An (T / h)


Source link