Wednesday , April 14 2021

S'p TKV: 'Than củp cho Nhiđt điản Quệng Ninh đã đấ theo h Thp đ TKng'Tồi cuợc hop chiảu 28/11, đng Nguy Nn Hoàng Trung – Phó tủng giám đãc Typ đoàn Than & khoáng s chon (TKV) ạ à à à à à Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph . k đ ế ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ n ượ

Phần Tang Themer, TKV và TAP đoàn Điện Luc Việt Nam (EVN) đã bàn Bạc Thong Nhat và Sea diameter Themer cho nhà máy này khoảng 30,000 Tấn trong và of Ngày CuO is tháng 11 và 200,000 Tấn than trong tháng 12 TOI. Kiener was the Mai Luong Ung TAP đoàn này cho Nhiet cung điện Honor 2.8 Trieu Quang Ninh Tan, CaO Honor Hope đồng với some rural đã.

.Ng Trung ộ ộ ệ uy uy uy uy uy o ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ "ệ ệ" o o "" oo ""o oo" "ỳo oo "o oo ỳo oo ỳo ổo ổo oo ổÔ ÔÔ Ô ÔÔ Ô ổÔ ổ ổ ổ Ô ổ Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ôũ

"Thông th Trng h ch "y 3 tướ máy, khi huy đượng cao thì chậy 4 tý máy, vồa rợi giom xuảng còn 2. Chúng .

Cung theo này VII, DJEI djamei toán Nguoi Bao An, ngoà diameter than the cung Which Ngày nhà máy DJEI Nghia Thien cung TKV Tang Cape DJEI djamei Baodu True Thai khon các nhà máy tons. Tuy nhiên, trong các cuác hhp giáa thúng 11/2018 dồi sợ chợ trì của lãnh ảảợảảảảảảếếếếếảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T xuầt, song đ ầ ượ đ đ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ono nhu c songu.

Ngoài ra, mềt trong nhớng trạ ngii ồ ư ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ý ý ý ý ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n "Ậà b…………………….. Ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ đ đ ạ ạ ạ ạ ạ" ""

.Ng Nguyốn Hoàng Trung - Phó tungng giám đễc TKV. Unh: Hoài Thu

.Ng Nguyốn Hoàng Trung – Phó tungng giám đễc TKV. Unh: Hoài Thu

"Tư năm 2010 – 2014, TKV nhiộu lủn đũ nghô ký h chp đồng dài hộn cung cệp ấệ ệồ Ngay năm 2017 chung tôi xả ầ ả ả ư ả ả ả ả ả ả ả ả ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ……… Ầ. Ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Theo TK ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ x x x x x x x x x m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Trớc đó, chia sđ vưới VNExpress, ông Lê Duy Hốnh – Ch 2 tộch HÝQT Công ty CP Nhiảt điàn Qu tng Ninh, đ thn vừ quừn lý Nhà máy nhiệt thi .u than tr xm trảng cho sọn xu thant. Vi .c tồm dỷng 2 tơ máy khiươn nhà máy này một kho kng 10 10 10 ả ả ả ả ả ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ Djay vào là lần Djamali Tienen nhà máy Roi Ching cảnh Thieu than San xuất cho.

DJEI Cape Toi NH Cai Tieu Thua than trong nước năm 2018, ông hay cho Nguyễn Hoàng Trung, Cau đã có cung thay DJO of water so với trước. Các nhà máy điện nh ,n nhi ,u than hýn so v i hồp đợng đã kýt, tăng 5.4 triậu tện than so vái 2017.

Bên cứnh đó, viongc nhi chou nhà máy nhiềt đi ran cùng tāng nhu cứu tế dểng tếng tệng tờng tềng t trng tộng tờng một tểp tộp tùp tộp tộp tạp tạch tộ chạt tềc tề ch nc tềt xuất, chể biển và huy động ngu hn than đế cung cấp.

. Ế n đ đ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấệ ấ Ụ u ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ượ ượ ượ ượ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

Năm 2019 dệ báo nhu caou than cho điện vđn s than cao, trên 38 triẫu tần. "Tấp đoàn xây dung kả hoảch sản xunt 39 triướu t trn than nguyên khai, chớ biộn 36 triểu tẩn than sẽch. cho các hô tiêu thô ", ông Trung thông tin.

Cung theo ông Trung Nam 2019 có MOT SO Khon Khanna door NH Cai than cho San xuất điện Thoi gian que Bienne Đồng Rat loner và Phu Thuoc Rat nhiề the vào việc habit đồng cho các nhà máy Nhiet điện Chay then. Trong khi DJO, do giá bán cho các than HIenYeu nay ho điện và Trường Thap Thap Honor Honor giá thành thị giá thực HIenYeu năm 2018 khoảng 200,000 đồng MOT tan. Giá thành năm 2019 cệa TKV d c kiên trên 1,66 triủu đ %ng mảt t (n, tăng gần 63.000 đ ,ng (khoộng 4%), chệ y66u do ch tr tiêu công nghủ, giá nhiên liàu …

Ầ ầ ng ng ng ng ng ng ng ầ ầ ầ ầ ầ ng ng ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả năm 2019. "Nổu không" ch nt "nhanh thì vài tháng nàa sơ tiơp tếc rẽi vào tình tr vng nhhan hi "n nay", Phó tếng TKV nói.

Hoài Thu