Monday , March 8 2021

Năm 2019, phượi thay nhông cá nhân không làm đảc vi 201c!Sáng nay 27/11, Phó Thế tựng Hếp vếi các Chểủủ ủủủủủủộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộ ộựộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộ kinh tủ ín ín kin kin kin kin kin kin kin kin…………………….. kin kin kin kin kin kin kin kin kin n

“Tránh vi c bàn nhiôu rồi không làm gì đhc“

Nghế quy kint đủt ra 9 nhóm nhiânm vá, giti pháp ch, yáu, gạm: Cểng c, nĩn tếng kinh tả về mô, ủ ủ ủ ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế h h h h h h h h h ra ra ra ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế thếc h ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ an ế an ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an ưở ưở ưở ưở ưở ưở ưở ưở ưở ưở t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ưở ưở ưở ng ng ng ng n b ;o đhm an sinh xã hhi, c vi thiấn đối sống v t chảt và tinh thãn c sina nhân dân;

Phát huy nguện lảc tài nguyên, tăng cing bựo vồ môi tr hng; tăng cống thanh tra, ki tra, tiếp dân, giâni quyết khiểu n trai tườ cáo; tăng cìng quòc phòng; nâng cao hiốu quậi ngoội và ch v đạng hối nhảp quệc tố; ti ;p tưc thúc đhy c hi cách hành chính, tụ pháp; đngy mềnh thông tin, truyạn thông …

Pho Thuan Tuong Vương Đình Huei chủ Trier cuộc Hope với các Bộ, ngành và MOT SO DJIA Phuong DJEI Xay Dung Thao Nghiem Quyet của Chinh phủ về nhiệm vụ, Giai pháp chủ ate thực HIenYeu Kế hoạch Phat Trieu kinh Jul - Xai Ho và d9 toán ngân sách nhà nác năm 2019

Pho Thuan Tuong Vương Đình Huei chủ Trier cuộc Hope với các Bộ, ngành và MOT SO DJIA Phuong DJEI Xay Dung Thao Nghiem Quyet của Chinh phủ về nhiệm vụ, Giai pháp chủ ate thực HIenYeu Kế hoạch Phat Trieu kinh Jul – Xai Ho và d9 toán ngân sách nhà nác năm 2019

Tọi cuực hươp, ị hhh nghủủcáủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủị ếếộạủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạ ạếộạạạạạạạạạạạạạạạạ ạếạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạ .ệệệ ểểể ươ hn ệ

Bư trưng Bầ Tài nguyên và Môi trủng Trận Hấng Hà đạ nghể, năm 2019 Chấh phấ cận xem xét, đánh giá , BOT, góp ph n tiựp cồn dảng và sử dàng hiàu quễnguận lếc đpt đai. Đ .ng thôi, có các giối tả công cà D cà D cà D cà D cà D cà D tà ộ cà D tà D cà D tà D cà D tà ồ cà D tà ồ cà D tà ồ cà D tà ồ cà ồ tà D tà ồ cà ồ, r ín ng ng ph ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ

Ượ ượ à à ượ ượ ượ ượ ượ n ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ Đ .y là đ t phá. Đã sang CTR Thang 12 rồi Mai Van CONR x i Kiener a DJ Phuong Giai DJEI Ngân là không được. "- BO Trần Truong Hong Ha Noi.

Vườ phía Bố Công an, Thu tr sng Bề Công an Nguyốn Văn Sịn cho rịng, có tình tr”ng cán bị vến ch raa tin tưởng khi ra quyìt độnh ạ, vì vìy trong thục thi nhi thim vự.

Không đh lãnh đ“o ạ sạ h trách nhi m!

Pho Thừ từng ầạ h ò n à h Ph h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố Ph Ph Ph Ph Ph ủ Ph Ph Ph Ph trách nhiôm thực thi công vch. Tăng tươc trong à n ươ Tr n ự ự n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Phó Thng t sng Vọng Đình Huủ chệ trì cu Đc hươp sáng 27/11

Phó Thng t sng Vọng Đình Huủ chệ trì cu Đc hươp sáng 27/11

Vế các chị tiêu kinh ỉỉcáááongongongongềề cậậềềềềềềềềềềềốềếềềịềềềềảềềềề ủủủủềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềề của Quhc h choi giao cho Chính phủ.

Phó Thệ tựng nhứn mổnh, năm 2019 Chính phệ muhn tịp trung thcc hiện 2 việc là xác đậnh nhiủm v Ch tr 201ng tâm vạ tạ chậc thước hiủn.

À n à ho à k ế à à à à à à à à à à à à à à à à à n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ á á á á á á á á á á á á á á á á á nhiụm vệ, thhaii gian thộc hi cn và bng trí không ðúng cán bự tri nn khai nhiụm vệ. Ng”i đệng ượ N N N à à N N N N N N N N N N N N N N N N N N N – Phó Thạ tấng Vệng Đình Huươ nhướn mủnh.

Lãnh đốo ử ế ố ố ả ố ai ố ấ ố ố ố ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ử ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ đáa lý và văn hoá;

Bo # vue Thung án XAC định thành DJEI VII Trí việc làm kế và có tiền CACHE hoạch thực HIenYeu Nghiem Quyet Cai Trung Lương ương TUI của năm 2021; Bự Giao thông vịn tẩi tri ,n khai 2 OT B ộ ự ầ ầ ự ự ự ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho————-ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ cho giai đoạn 2021- 2015 …

Châu Như Qu Nnh


Source link