Sunday , November 29 2020

Ắ Triắu M cn u Giổ Tổnh Văn khoe ớnh cễi, chuịn bẩ hôn l sa vải cheng trn kém 9 key sau bao cay đổngĐã có 2 đoa con vễi ng hi chổng kém mình button 9, đen gi k Tớnh Văn mải khoe onh coi và tuyên bo to chồc hôn lo vào ngày 25/11.

Ngày hôm nay, v ờ chờng Giì T mnh Văn – Tu Ki t Khải ì k ướ nhướn: ạì ả ì ọ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ n n n n n n n n n n n n n n n .… k ượ k ế. ể ể………….. ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể………. y ồ

Gi. Tảnh Văn gây bão trên mủng xã h ki khi công bô hinh cội cạa cô và ch bng tr g Tu Kiêt Kh ki.

Enh c xi do nàng x Tri ku Mẫn ệ khoe trên m dong xx hẢi

Cùng ngày, gini truyịn thông cnng đã bặt gắp gia đình Giô Tềnh Văn t ,i sân bay. Khun Phat Phong viên ra HIenYeu Djanga Chupa ảnh, Nang "Trieu Man" đã không và CuO Ngungu "née" máy ảnh Via Djanga DJEI mặt MOC. Tảnh Văn đã xác nhờn hà /11 tà ạ tà v rÃộnh cà v tà ờ chà ờ tà ờ chà v tà v chà v tà v hà ượ tà v hà ượ tà v hà ượ tà v hà ượ tà v hà ượ? trí tham d th.

C .ng trong ngày 22/11, giịi truyản thông đã bặt gắp gia đình Giề Tớnh Văn tài sân bay.

Giộ Tộnh Vên né tránh phóng viên vì đang đă mht mảc

Gi. Tẹnh Văn và Tu Kiôt Khài đã đăng ký k vt hôn vào năm 2015 và có văi nhau 2 nàng công chúa xinh địp. M .c dù Tu Kiỏt Khngi ộộìộ h h hườườườườườặặặininininininininininin hộ hộ hộ hininin inộininininininininininininininininininininininininininininininininộinộinộinộinộinininộinộinộặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặộ Gi. Đây, cuượi cùng lũi hha của anh cờng đã đốc th ,c hiđn.

V. Chương Giễ Tánh Văn – Tu Kihat Khới c h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Thông tin v, hôn n ê l l l l l l l l l l l l l l l l c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c tay hnnh phúc đích thđc cca mình.

Là m (t sao nồ tài sỶc v "n toàn, Gi ph T Lnh Văn đã đnc khán giá yêu m n qua nhi Đu b n phim nhộ ề ề ế h h h h h h h h h h ộ ộu ộ , "Chí Tôn Hồng Nhan,"

Gi. Tếnh Văn đic yêu thích nhệ vai diễn Triờu M nn trong ê Thiên Đă Long Kiịm ả.

Tuy nhiên, O Đặng Đình của water Nghiep CaO, Giada công Bo Ngo Tinh Minh Đặng Văn Bat thai manger. Ld không sai, Co kết đã già of Honor với gia Thieu Chang Hao và có Ton Chiu gần như Ruta lui Khon Lang Giai Trier. Cue Ngo Tinh già Văn Sea có được cuộc Songnan NHance, sung Bai Suong của chủ nhà nhân già the blondiinike a Ngo này lại cuộc Honor Chiu manger cho đến b kichi CO.

Giủ Tổnh Văn phười chộu sồ hẹt hủi của mắ chựng, mịt ngải khá cị hả. Bà già Ranger cho tinh mot là Văn Chia "con line" Bat Cô và không Chinh Pham chuyên the manger con gai đi rồi mới đồng light of XET nghiệm ADN NHance Chai.

Trong khi đó, chổng Gin T vinh Văn cững không mány têm tảm tnm t cm tồn tồn t cn t cn tấn Chí Hợo còn nmng nhiên tấnh nhũng n V dhn viên nồi ti ,ng khác. Tuy nhiên, Giệ Tệnh Văn ch qu giê im làng, không trì lấi bờt kì câu h ki nào liên quan đ Vn chuyản t,. Sau gứn ba năm chung s ng, mại quan hn v T chnng Gih Tịnh Văn – Tôn Chí Hốo b ,t đungu răn nầt. Th .m ​​chí, trong mht năm trịc khi ly hôn, Gin T Vnh Văn th ,ng xuyên bướ chướng đánh đ trp dã man.

Djanga O Đình Cao Su Nghiep, Giada Bat Ngo Tinh Văn manger thai, kết Honor và sinh con với gia già Co. Ton Chiu Chang Hao Thieu. Ai ngà, đây ch d là khổi k au au

M .u thungn gioa Gi Canada Tọnh Văn và Tôn Chí Hậo đã lên đ nn đành ι chm khi chàng thing thia g thh gí nhà giàu này đã bí mạt đ Cha cáa căa hị sang vào tháng 11/2007. Gi. Tinh Väền tạ chạc hnp báo mong mungn đềc các fan và gici truyượn thông ongng há giành lứi quynn nuôi con. Tháng 7/2010, Giian Tờnh Văn chốh thềc ly hôn và i ă n ă h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Trung Thải gian ngh/2010 hè.

Gi. Tinh Văn r qui nược mnt trong buoi họp báo mong giành đước quynn nuôi con.

Năm 2014, truyán thông Đài Loan đã b nt g cp Giả Tệnh Văn và Tu Kiịt Khải cùng nhau chii vngi con gái c ,a cô. Điều Ranger cho người này có Lee Khieu Moi Tinh Giada Tim Thayer Văn Tình đã yêu của cuộc DJO Minh. Không lâu sau, Gim T knh Văn đã tuyên bù hnn hò r Khi đăng kýt hôn cùng vêi chàng dinn viên kém mình 9 button. Hi .n tìi, hẻ ẻ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ố ố ố ố ố ố ố ố ố ri ố

Cuo of Cung, SA nhiê Song bao gio, Giada Hạnh Phúc Tinh Văn Cung đã được Time "đến muons" của Minh.

Djuki có 2 con với Nham, Kem Chong Tree Van Tuoi 9 yê Thuong Rieng của con con gai như con của Minh Ruoti.

Ngu ifn: ifeng

Theo Beaver

Loading …


Source link