Monday , February 24 2020
Home / thailand / 'ในหลวง – พระ ราชินี' เสด็จ ฯ พร้อม 'เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา' ทรง เปิด ประชุม โครงการ อนุรักษ์ ช้าง ช้าง

'ในหลวง – พระ ราชินี' เสด็จ ฯ พร้อม 'เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา' ทรง เปิด ประชุม โครงการ อนุรักษ์ ช้าง ช้างในหลวง ในหลวง – พระ ราชินี ’เสด็จ ฯ พร้อม‘ เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา ’
ทรง เปิด ประชุม โครงการ อนุรักษ์ ช้าง ป่า

.10 เวลา 19.10 น. ที่ ที่ 25 ต.ค. พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินี เสด็จพระราชดำเนิน โดย รถยนต์ พระที่นั่ง พร้อม ด้วยสมเด็จ พระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา น น น ทิ เทพ ย วดี กรม หลวง ราช สา ริ ณี สิริ พัชร มหา วัชร ราช ธิดา 62 พระที่นั่ง อัมพร สถาน พระราชวัง ดุสิต ทรง เปิด การ ประชุม คณะ กรรมการ โครงการ อนุรักษ์ ช้าง รอย ต่อ ต่อ 5 จังหวัด ใน ภาค ตะวันออก โครงการ พัชร สุธา ค ชานุ รักษ์ ”ที่ ประจำ 1 ประจำ ปี พระองค์ 4 4 )พระองค์ เสด็จพระราชดำเนิน ถึง อาคาร บก. หน่วย ราชการ ใน พระองค์ 904 (อาคาร 2) พระ บาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินี ทอดพระเนตร นิทรรศการ โครงการ อนุรักษ์ ช้าง ป่า รอย ต่อ 5 จังหวัด ใน ภาค ตะวันออก จาก นั้น เสด็จ เข้า ห้อง ต่อสมเด็จ พระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา น น น ทิ เทพ ย วดี กรม หลวง ราช สา ริ ณี สิริ พัชร มหา วัชร ราช ธิดา ประธาน กรรมการ โครงการ อนุรักษ์ ช้าง ป่า รอย ต่อ จังหวัด จังหวัด ภาค ตะวันออก กราบ บังคม ทูล รายงาน เกี่ยว กับ โครงการ ฯ เสร็จ แล้ว พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระ ราช ดำรัส เปิด การ ประชุม ทอดพระเนตร วี ดิ การ การ งาน โครงการ ฯ และ พระราชทาน พระบรม ราโชบาย ใน การ ดำเนิน งาน โครงการ ฯ สมควร แก่ เวลา พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินี เสด็จพระราชดำเนิน กลับ และ ทรง พระ กรุณา โปรด เกล้า โปรด กระหม่อม ให้สมเด็จ พระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา น น น ทิ เทพ ย วดี กรม หลวง ราช สา ริ ณี สิริ พัชร มหา วัชร ราช ธิดา ประชุม คณะ กรรมการ โครงการ ฯ ต่อพระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรง รับ โครงการ อนุรักษ์ ช้าง ป่า รอย ต่อ จังหวัด จังหวัด ภาค ตะวันออก ไว้ ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ ทรง รับ เป็น ประธาน ที่ ปรึกษา โครงการ และ พระราชทาน ชื่อ โครงการ ฯ ว่า “โครงการ พัชร สุธา ค ชานุ รักษ์”ซึ่ง แปล ว่า“ น้ำ ทิพย์ รักษา ช้าง ให้ แข็งแกร่ง ยืนยง ดุจ เพชร ”ตาม พระบรม
ราโชบาย ที่ จะ ให้ อนุรักษ์ ป่า และ ช้าง และ การ อยู่ ร่วม กัน อย่าง สมดุล ระหว่าง คน และ ช้าง อย่าง มี สุข

และ ทรง สืบสาน รักษา ต่อ ยอด แนว พระ ราชดำริ ของพระบาท สมเด็จ พระบรม ชน กา ธิ เบ ศร มหา ภูมิพล อดุลย เดช มหาราช บรม นาถ บพิตร 42 พระราชทาน ไว้ ตั้งแต่ ปี 2542 เกี่ยว กับ การ จัดการ ความ ขัดแย้ง ของ คน กับ ช้าง ป่า ที่ อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี และสมเด็จ พระนางเจ้า สิริ กิ ติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรม ราช ชนนี พันปี หลวง ใน เรื่อง การ อนุรักษ์ ช้าง ไทย และ การ ปล่อย ช้าง คืน สู่ ธรรมชาติ คณะ กรรมการ โครงการ อนุรักษ์ ป่า รอย ต่อ จังหวัด ใน ภาค ตะวันออก จึง ได้ มุ่ง มั่น ที่ จะ แก้ ปัญหา ต่าง ๆ ตาม วิชาการ ตาม สภาพ ของ สังคม และ ต้นเหตุ การ ของ การ การ การ การ แหล่ง อาหาร และ ที่ อยู่ อาศัย ไม่ เพียง ตลอด จน การ ขาด ความ รู้ และ ความ เข้าใจ ของ ราษฎร ขาด เรื่อง ระบบ เตือน ภัย การ ไป ขับ ไล่ช้าง อย่าง ผิด วิธี จน ทำ ให้ เกิด อันตราย ใน ที่สุดด้วย ปัญหา ต่าง ๆ เหล่า นี้ กรรมการ โครงการ ฯ จึง ได้ ประชุม หารือ แนวทาง แก้ไข ตลอด จน วางแผน พัฒนา ชุมชน ให้ สามารถ มา หากิน อยู่ ร่วม กับ ช้าง ได้ มี ความ สุข โดย ไม่ ระบบ นิเวศ หรือ บุกรุก ป่า ป่า


Source link