Tuesday , March 31 2020
Home / thailand / คลัง แจง เงิน บาท แข็ง ค่า เพราะ ส่ง ออก เกิน ดุล ต่อ เนื่อง | The Thaiger

คลัง แจง เงิน บาท แข็ง ค่า เพราะ ส่ง ออก เกิน ดุล ต่อ เนื่อง | The Thaigerกระทรวง การคลัง แจง สถานการณ์ แข็ง ค่า ของ เงิน บาท ใน ปัจจุบัน มี สาเหตุ หลัก จาก ผู้ ส่ง ออก ของ ไทย สามารถ ส่ง และ บริการ ออก ไป ขาย ใน เข้า สินค้า บริการ บริการ ระยะ ระยะ ระยะ ระยะ เป็น หลาย ปี ส่ง ผล ให้ ดุล บัญชีเดินสะพัด เกิน ดุล อย่าง ต่อ เนื่อง

ข่าว กระทรวง การคลัง รายงาน ล ว รณ แสง สนิท ผู้ อำนวย การ สำนักงาน เศรษฐกิจ ใน ฐานะ โฆษก กระทรวง การคลัง เปิดเผย ว่า สถานการณ์ แข็ง ค่า ของ เงิน บาท ใน ส่ง ออก ไทย ไทย ไป ไป ไป ไป ออก ใน ต่าง ประเทศ มี มูลค่า สูง กว่า การนำ เข้า สินค้า บริการ บริการ จาก ประเทศ ติดต่อ กัน เป็น ระยะ เวลา หลาย ปี ส่ง ผล ให้ ดุล บัญชีเดินสะพัด เกิน ด ล อย่าง ต่อ เนื่อง กับ นัก ลงทุน ต่าง ชาติ มี มุม มอง ที่ ดี ปัจจัย พื้นฐาน ทาง เศรษฐกิจ ของ ประเทศไทย เมื่อ เทียบ ประเทศ เพื่อนบ้าน ส่ง ผล ให้ มี ประเทศ ทั้ง รูป รูป การ การ การ การ และ ใน ภาค เศรษฐกิจ จริง จึง ส่ง ผล ให้ เงิน บาท แข็ง ค่า ขึ้น

ที่ ผ่าน มา กระทรวง การคลัง ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย ได้ ติดตาม สถานการณ์ และ ผล กระทบ ที่ เกิด ขึ้น จาก การ แข็ง ค่า ของ บาท อย่าง ใกล้ ชิด โดย เมื่อ ที่ ที่ 62 ปรับปรุง เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา ประเทศ และ การ เคลื่อน ย้าย เงิน ทุน ระหว่าง ประเทศ เพื่อ แรง แรง ที่ มี ต่อ ค่า เงิน บาท ซึ่ง มี สาระ สำคัญ โดย สรุป ดังนี้

1. Rep ผ่อนคลาย หลักเกณฑ์ การนำ เงิน ราย ได้ Rep Rep ออก กลับ กลับ เข้า ประเทศ โดย ขยาย Rep วงเงิน ราย ได้ จาก การ ส่ง สินค้า ที่ ที่ ไม่ ต้อง นำ กลับ ประเทศ ประเทศ (Repatriation) จาก เดิม ที่ มี มูลค่า ต่ำ กว่า 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (ส รอ .) ,000 ที่ มี มูลค่า ต่ำ กว่า 200,000 ดอลลาร์ ส รอ. และ ผ่อนผัน ให้ ผู้ ที่ มี ราย ได้ จาก การ ส่ง สินค้า ออก ไม่ ต้อง นำ เงิน ดัง กล่าว กลับ เข้า ประเทศ ใน กรณี นำ ไป หัก ก ลบ กับ คู่ ค้า ใน ต่าง ประเทศ

2. การ ผ่อนคลาย หลักเกณฑ์ การ ซื้อ แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่าง ประเทศ โดย อนุญาต ให้ สามารถ โอน เงิน ออก นอก ประเทศ ได้ ทุก วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ที่ กำหนด ให้ ต้อง ยื่น ขอ จาก ธนาคาร แห่ง เงิน ไป ซื้อ สิทธิ การ เช่า หรือ ชำระ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ตกแต่ง อสังหาริมทรัพย์ ใน ต่าง ประเทศ ได้ ทั้ง กรณี ถือ กรรมสิทธิ์ ด้วย ตนเอง และ บุคคล ใน ค อบ ครัว ใน วงเงิน ไม่ เกิน ปี ละ 50 ล้าน ดอลลาร์ ส รอ.

3. ละ ผ่อนคลาย หลักเกณฑ์ การ ลงทุน ใน หลักทรัพย์ ต่าง โดย อนุญาต ให้ ให้ นัก ลงทุน ย่อย สามารถ โอน เงิน ไป ลงทุน ลงทุน ต่าง ประเทศ ได้ เอง ใน วงเงิน ไม่ เกิน ปี ละ ,000 200,000 ดอลลาร์ ส รอ. ,000 เดิม ที่ ต้อง ผ่าน ใน ประเทศ และ การ วงเงิน วงเงิน รวม สำหรับ การ ใน หลักทรัพย์ ต่าง ประเทศ ที่ จัดสรร ให้ แก่ ลงทุน ภาย ใต้ การ ดูแล ของ สำนักงาน กรรมการ กำกับ กำกับ หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ จาก เดิม ,000 100,000 ล้าน ดอลลาร์ ส รอ. เป็น 150,000 ล้าน ดอลลาร์ ส รอ.

4. การ ผ่อนคลาย การ ซื้อขาย ทองคำ ภายใน ประเทศ เป็น เงินตรา ต่าง ประเทศ โดย เป็น ไป ตาม หลักเกณฑ์ ที่ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย กำหนด

ทั้งนี้ กระทรวง การคลัง พร้อม จะ ประสาน ความ ร่วมมือ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย ใน การ ออก มาตรการ หรือ นโยบาย ต่าง ๆ เพื่อ บรรเทา ผล กระทบ การ แข็ง ค่า ของ เงิน บาท และ การ รักษา เสถียรภาพ ทาง ต่อ ไป

Tha ข่าวสาร จาก The Thaiger ได้ ทาง เฟ ซ บุ๊ ก.


Source link