Monday , February 24 2020
Home / poland / Top model. Sandra wy¶mia³a kolegów. Z program odpad³y dwie osoby. W tym faworytka

Top model. Sandra wy¶mia³a kolegów. Z program odpad³y dwie osoby. W tym faworytkaKolejny odcinek "Top Model". Uczestnicy ósmego season poznali model, którzy brali udzia³ w poprzednich ods³onach reality show. Ponadto zapozowali w deszczu, na blokowisku i aran¿owali wystawy sklepowe.

"Top Model" odcinek dziesi ± ty

Dom model odwiedzili byli uczestnicy poprzedniego season show. Kiedy tylko weszli do domu, za rado¶ci skaka³a wrêcz Sandra, kóra ucieszy³a siê na widok przystojnych kolegów.

Gor ± co siê zrobi³o w tej kuchni! Po prostu tylu fajnych facetów. Nie to, co w naszej edycji – skomentowa³a.

Pierwszym zadaniem by³a sesja w, deszczu, któr ± wygrali Kinga i Stanis³aw. Czka³a na nich wspania³a nagroda – zapozowali dla popularnej marki jubilerskiej.

Nastêpnie uczestnicy pojechali do Krakowa, aby zabawiæ siê w "witrynowe manekiny". Ocenia³a ich m.in Ma³gorzata Ko¿uchowska. Zadanie najlepiej wykonali Ania, Olga i Stanis³aw.

The przyszed³ czas na fina³ow ± sesjê. Warszawy, gdzie na terenie jednego z blockowisk wziêli udzia³ w sesji zdjêciowej. The model musieli pozowaæ w zimowych ubraniach, na trzydziestostopniowym upale.

Jurorzy zadecydowali, Stanis³aw na zwyciêstwo zas³uüyy. Annie Jaroszewskiej i Micha³a Ga³y. To w³a¶nie oni opučci program.

DK

Hubert Gromadzki oceni³ Dawida Woskaniana. Wró¿y mu karierê?


Source link