Friday , October 18 2019
Home / poland / Takiego dna jeszcze nie by³o

Takiego dna jeszcze nie by³o"Kuchenne rewolucje". W³a¶cicielka restauracji "Szafran", Alina, nie potrafi³a gotowaæ i nie mia³a do¶wiadczenia w gastronomii. Mimo to musia³a sama przygotowywaæ potrawy dla go¶ci, którzy przestali do niej przychodziæ. Wspar³a j ± wtedy kucharka Ania. Magda Gessler, gdy przyby³a na ratunek, by ina przeraño tym, co zobaczy³a.

"Kuchenne rewolucje". Dzieñ 1.

Problemem restauracji by³o takçe to, to koszt przygotowania dañ by³ wy¿szy ni¿ cena, jak ± p³acili go¶cie. Posa tym dawa³a wiele gratisów, byleby tylko przyci ± gn ± æ wiêcej klientów. Pose a tsh warther in the middle of the bush! Uwaža, u gesture kiepska sytuacja na rynku i musi ich szanowaæ.

Samym chwaleniem cz³owiek nie wyayje – podsumowa³ narzeczony w³a¶cicielki.

Magda Gessler stwierdzi³a, "e maj ±" najg³upsz ± kartê ¶wiata ". Zamówi³a m.in. polecany przez kelnerkê z urek. Nie smakowa³ restauratorce, zdaniem której ¶mierdzia³ i by³ kwa¶ny.

Kuchnia po prostu gesture cloth charakteru i niezbyt smaczna – oceni³a Gessler po opuszczeniu lokalu.

Magda GesslerMagda Gessler Screen z TVN / Kuchenne rewolucje

Dzieñ 2.

Magda Gessler wyt³umaczy³a w³cicielce, ¿e ma z³e podej¶cie do zarz ± dzania restauracj ±. Jej zdaniem ludzie nie szanuj ± tego, kto daje im za duo.

Obejrza³a teù kuchniê, która okaza³a siê bardzo brudna. Restauratorka accident³a pracownikom wyrzuciæ wszystkie naczynia. Kucharka Ania przyzna³a, such as byli ¶wiadomi, ¿e truj ± ludzi. Póownner przepyta³a pracowników z wiedzy, jak przygotowaæ podstawowe dania.

Gesture bardzo ¼le – skwitowa³a Gessler.

Zdecydowa³a siê uczyniæ mened¿erem Anetê, kelnerkê. Dziewczyna ucieszy³a siê z nowej roli i obieca³a Gessler, ¿e jej pomo¿e w zmianach.

Kuchenne rewolucjeKuchenne rewolucje Screen z TVN / Kuchenne Rewolucje

3. I 4.

Aneta pomimo wcze¶niejszej euforii z nowego stanowiska, zrezygnowa³a i zdecydowa³a siê odej¶æ. Mimo to razem z innymi pracownikami przygotowa³a dania dla Magdy Gessler. "Kuchenne rewolucje" mia³a zastrze¿enia.

Takiego dna jeszcze nie by³o. Gesture bardzo ¼le – skrytykowa³a.

Gdy Aneta powiedzia³a, ¿e nie przyjmuje funkcji menederera, bo ma juà , ± ± pracê za³atwion ±, Magda Gessler accidenteda jej wyj¶æ i nie chcia³a z ni ± rozmawiaæ. Los rewolucji stan ± ³ pod znakiem zapytania.

Zacznij wreszcie my¶leæ, jack doros³a osoba, a nie jak dziecko – zwróci³a siê do w³a¶cicielki.

Mimo to zdecydowa³a siê przeprowadziæ rewolucjê. Nada³a lokalowi nazwê "Soczyste Pieczyste". Kolacja bardzo siê uda³a, ³ Kol Kol ask Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol Kol

Iem ess ess ler ess ess ¯ ¯ ¯ c ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ do do do do do do do do Magda Gessler.

Kuchenne rewolucjeKuchenne rewolucje Screen z TVN / Kuchenne rewolucje

Cztery tygodnie pó¼niej

Gdy Magda Gessler przyby³a do nich po czterech tygodniach zaskoczy³a j c po po po n n Dla w³aïcicelki ten miesi + c po rewolucji by by bardzo ciêşki. Gessler by³a zachwycona roso³em, karkówk ± oraz sernikiem, który w³a¶cicielka zrobi³a wed³ug przepisu babci.

Bardzo dobra kuchnia. Zadziwiaj ± co. Nie ma takiej kuchni w obrêbie 50 km, która by³aby lepsza od twojej – oceni³a Magda Gessler.

Zmiany zasz³y te¿ w sposobie my¶lenia w³a¶cicielki. Inaczej podchodzi do ludzi i dostawcow, nie daje sobie wej¶æ ju¿ na g³owê.

AW


Source link