Thursday , February 27 2020
Home / poland / Platige Image turbodo³adowa³o reklamê Ferrari

Platige Image turbodo³adowa³o reklamê FerrariWiadomoϾ
pozosta³ to
dzisiaj, 13:20

Platige Image przygotowa³o specjalne do kolejnej kampanii reklamowej. Tym razem gesture to Ferrari World w Abu Zabi zamówiony przez s³ynnego w³oskiego producenta samochodów.

Za³o¿one w 1997 roku polskie studio Postprodukcyjne Platige Image ma ju¿ wyrobion¹ markê na œwiecie. W jego dorobku znajduj¹ siê zarówno animacje, wà ó ród których mo¿emy wymieniæ nominowan¹ do Oscara KATEDRA Tomasza Bagiñskiego, jack i effecty specjalne do licznych rodzimych oraz zagranicznych filmów, a jewelry ad. Ostatnio z us³ug naszych rodaków zdecydowa³a siê skorzystaæ nie byle jaka firm, bo samo Ferrari. Ferrari World w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeja g³ównym producentem by³a Deja Vu, Nico Kreis, Platja Image by³o komputerowe wykoñczenie ca³oœci. Trwaj¹c¹ nieca³¹ minutê adê mo mona obejrzeæ w serwisie Vimeo.

  1. Advertisement Ferrari World w re¿yserii Nico Kreisa
Podoba Wam siê nowy spot park rozrywki Ferrari World? - Platige Image turbodo³adowa³o Ferrari - wiadomoœæ - 2019-10-30

Podoba Wam siê nowy spot park rozrywki Ferrari World?

Mog³oby siê wydawaæ, specie nie ma zbyt wielu effectów specjalnych. Platige Image mia³o jednak wiracycej pracy, w¿gl wda na pierwszy rzut oka. Polskie studio musia³o bowiem cyfrowo odtworzyæ model bolidu F1 Ferrari, zabytkowego samochodu Ferrari GT 250 z lat 60. a nastêpnie wklejenie ich do ujêæ z prawdziwych planów zdjêciowych. Ca³Oœæ sprawie bardzo wra¿eni to naturalna, Wieck mo¿n to powiedzieæ, ¿e Platige Image bardzo dobrze wywi¹za³o siêu zadani to our swojego.

Wspó³pracê z Platige Image bardzo chwali³ sobie Kreis. Cytuj¹c jego s³owa:

Naprawdê podoba³a mi siê praca z nimi. Platige Image ma bardzo kreatywn¹ i pe³n¹ pasji za³ogê. Walcz¹ oni that najlepszy effect open doo samego.

Platige Image mia³o sporo pracy przy tworzeniu reklamy Ferrari World. - Platige Image turbodo³adowa³o Ferrari - wiadomoœæ - 2019-10-30

Platige Image mia³o sporo pracy przy tworzeniu reklamy Ferrari World.

Jeji chcielibyœcie kiedykolwiek odwiedziæ park rozrywki Ferrari World w Abu Zabi, to gesture on otwarty codziennie w godzinach od 11:00 do 20:00. Ceny wejœciówek zaczynaj¹ siê od 295 Dirhamów (czyli oko³o 308 z³otych).

  1. Oficjalna strona studia Platige Image
GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia's profile Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie full nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.


Source link