Saturday , November 16 2019
Home / poland / Google Stadia gesture ju¿ dostêpna na Androidzie

Google Stadia gesture ju¿ dostêpna na AndroidzieWiadomoϾ
sprzêt i soft
wczoraj, 19:17

Od dzisiaj posiadacze abonamentów Google Android apps for Android. Pozwala her na konfiguracjê konta, przegl¹danie gier lub te¿ po³¹czenie profile spo³ecznoœciowych z t¹ us³ug¹.

Google Stadia gesture ju¿ dostêpna na urz¹dzeniach z Androidem. - Aplikacja Google Stadia gesture ju¿ dostêpna na Androdzie - wiadomoœæ - 2019-11-07

Google Stadia gesture ju¿ dostêpna na urz¹dzeniach z Androidem.

Google of premiere serwisu streamingowego gier. Google Stadia zosta³y nieca³y dwa tygodnie. Us³uga ruszy 19 listopada w wybranych krajach Europy Zachodniej i Pó³nocnej oraz w USA i Kanadzie. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy pojawi siê w Polsce. Natomiast od dzisiaj mo¿na pobraæ dedykowan¹ aplikacjê dla urz¹dzeñ z systemem Android i skonfigurowaæ full swoje konto.

PRO -. Dopiero po jego wpisaniu, aplikacja zaprezentuje siê u¿ytkownikowi w pe³nej okaza³oœci.

Zak³adka „Explore” w aplikacji Google Stadia.

Zak³adka „Explore” w aplikacji Google Stadia.

Ca³oœæ zosta³a podzielona na trzy g³ówne segmenty. W „Store”, nie trudno siê domyœliæ, mo¿na zakupiæ interesuj¹ce nas produkcje. W „Home” znajduje ê Explore ”zawarte najnowsze wiadomoœci o interesuj¹cych nas tematach. (YouTube, Reddit, Twitter, Facebook, Discord) z Stadion Google Stadia.

IOS póki co nie maj¹ mo¿liwoœci pobrania tego program. Nie wiadomo też, czy bêd¹ to mogli zrobiæ jeszcze przed oficjaln¹ premier¹ us³ugi. Jeœje chcecie poznaæ listê gier, óre pojj ser serwww serw ser ,w ser serw, c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to, to zapraszamy tutaj. Warto przypomnieæ, ¿ed ed Mad Bak (ja ja ja kt w w w w w w w w w w w w w w w w w w w p Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Goog Jak jednak bêdzie w rzeczywistoœci, i czy us³uga stanie siê w ogóle konkurencj¹ dla grania na komputerach i consul, dowiemy siê ju¿ niebawem.

GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia's profile Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie full nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.


Source link