Sunday , August 1 2021

Tokyo and Shinjuku ward elections LDP, Mr. Koshiyoshi Yoshizu re-elected  1. Tokyo's Shinjuku ward selection Shinjuku's choice, Mr. Yoshihito, Komei's recommendation, re-election Sankei news
  2. Shinjuku head of department selection, Mr. Kenichi Yoshizumi's current choice Yomiuri Shimbun
  3. Full coverage


Source link